بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء قزوین

2 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجا قزوین

3 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، منجر به ارائه پیشنهادات گوناگونی در رابطه با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد شده است. یکی از مهم ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. در این تحقیق، برتری ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1380 تا 1387 بوده است. برای آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی ارزش افزوده اقتصادی و دیگر معیارهای حسابداری و همچنین آزمون محتوای اطلاعاتی تفاضلی (افزاینده) اجزای ارزش افزوده اقتصادی از رگرسیون تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد سود حسابداری (سود خالص و سود خالص عملیاتی پس از مالیات) دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در توضیح رفتار بازده سهام نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی عملیاتی می باشد

کلیدواژه‌ها