تأثیر وام‌های سررسید شده بر کارایی هزینه بانک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی خاتم

2 عضوهیات علمی مؤسسه عالی بانکداری ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری بانکی، مؤسسه عالی بانکداری ایران

چکیده

هدف این تحقیق برآورد کارایی صنعت بانکداری خصوصی در ایران و سنجش وامهای سررسید شده بر آن می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 7 بانک خصوصی برای دوره زمانی 1390-1385 استفاده شد و با نگرش واسطه ای به بانک و شیوه پارامتری رویکرد تصادفی مرزی و بکارگیری تابع هزینه کاب ـ داگلاس بانک­ها از نظر کارایی رتبه بندی شدند. در ادامه برآوردهای کارایی به دست آمده در مرحله اول را بر روی وامهای سررسید شده و عوامل تعیین کننده دیگر با استفاده از معادلات همزمان تخمین زده و این نتایج حاصل گردید که وامهای سررسید شده تأثیر منفی بر کارایی دارند و بین قدمت بانک، نرخ رشد دارایی­ها و فعالیت­های خارج از ترازنامه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. متغیرهای قیمت نیروی کار، قیمت سرمایه فیزیکی و تسهیلات بر میزان هزینه تأثیر داشته و در فاصله اطمینان 99% قرار داشته اند در حالیکه متغیرهای قیمت سرمایه مالی و سرمایه­گذاری­ها بر میزان هزینه تأثیری نداشته اند.

کلیدواژه‌ها