دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-70 
4. بررسی اثر شفافیت سود بر ریسک نقد شوندگی

صفحه 38-48

رضا تهرانی؛ کامبیز انصاری؛ اسماعیل محمدی سالاری