نویسنده = Mohammad Hossein Salimi Aghalotfali
بررسی رابطه بین روش های مختلف تأمین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، مرداد 1393، صفحه 69-80

محمد خدائی وله زاقرد؛ محمد حسین سلیمی آقالطفعلی