نویسنده = عسگری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مالکیت دولتی بر حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر اندازه مؤسسه حسابرس

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 32-41

داور محمدی؛ محمدرضا عسگری؛ ایرج میرحسینی