فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری (NRA) - اخبار و اعلانات