بررسی رابطه سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (β) (مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (β) شرکت­ها می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (β)، اطلاعات لازم از جامعه آماری (شرکت­های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) با استفاده از صورت­های مالی شرکت­ها و برخی نرم­افزارهای بورسی جهت محاسبه سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با ریسک سیستماتیک (β) جمع­آوری گردید. سپس با اطلاعات بدست آمده به استخراج مدل رگرسیونی تبیین­کننده رابطه بین متغیرهای سه­گانه مستقل سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی یا مشتری و سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک (β) شرکت­های جامعه آماری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل سرمایه انسانی رابطه مثبت معنادار و متغیر مستقل سرمایه ساختاری رابطه معنادار منفی با ریسک سیستماتیک (β) با توجه به مدل رگرسیونی مورد استفاده داشته­اند؛ اما بین متغیر مستقل سرمایه ارتباطی و ریسک سیستماتیک (β) شرکت­ها رابطه­ معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها