ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در صنایع محصولات شیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در صنایع محصولات شیمیایی پرداخته است. بدین منظور که با استفاده از تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی بتوان تغییرات بازده سهام را پیش بینی کرد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای موجود در صنایع محصولات شیمیایی طی سالهای 1382 لغایت 1389 می باشد. در راستای این موضوع سه فرضیه تبیین شده است که فرضیه ها از نوع همبستگی می باشند و به همین جهت از رگرسیون ساده در تحلیل این فرضیه ها استفاده شده است. نتیجه آزمون فرضیات نشان می دهد که فقط فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. به عبارتی تغییرات سود خالص ارتباط معنی داری با تغییرات بازده سهام دارد، بطوری که 6% تغییرات بازده سهام را می توان با متغیر تغییرات سود خالص توضیح داد. عدم کارایی بازار بورس ایران، نوسانات شدید متغیرهای مستقل در مقابل متغیر وابسته و عوامل دیگری (همچون وضعیت اقتصادی واحدهای تجاری، نوع صنعت، نرخ تورم و...) از جمله دلایل عدم ارتباط یا وجود ارتباط ضعیف بین متغیرهای مستقل و وابسته به نظر می رسد. بنابراین نمی توان برروی اطلاعاتی که از جانب شرکتهای پذیرفته شده در این سازمان صادر می شود اتکاء نمود چون اطلاعات صادره نمی تواند تأثیر خود را برروی قیمت و بازده سهام این شرکتها بگذارد. پس تغییرات جریان نقدی عملیاتی به عنوان بخشی از اطلاعات در جهت پیش بینی تغییرات بازده سهام شرکتها بدلایل ذکر شده (عدم کارایی بازار اوراق بهادار)، نمی تواند مورد استفاده واقع گردد.

کلیدواژه‌ها