تورم و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، مطالعه موردی1390-1363

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

تغییرات موجودی پول یکی از نتایج اساسی عملکرد سیاست­های پولی بانک­ها می­باشد؛ بنابراین بانک­ها به عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای اقتصادی جامعه، نقش بسزایی در اجرای سیاست­های اقتصادی هر جامعه دارند. هدف از این پژوهش بررسی فرضیه برونزایی تغییرات سطح عمومی قیمت­های مصرف کننده نسبت به شاخص­های سپرده بانک­ها و همچنین برآورد ضریب کشش تورم نسبت به تغییر سپرده بانک­ها می­باشد. نتایج نشان داد که تورم نسبت به انواع سپرده بانکی درونزا بوده و ضریب کشش تورم نسبت به کل سپرده­های بانکی در ایران، 48/0 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها