استقرار سیستم حسابداری بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

در نظام بودجه‌ریزی متداول در مؤسسه‌های آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی نظیر تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کادر ستادی تعیین می‌شود، یعنی تخصیص هزینه‌ها بر اساس یک معیار حجمی انجام می‌شود و هیچ‌گونه تفکیکی بین انواع هزینه‌های دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی صورت نمی‌گیرد. همچنین میزان هزینه‌های فعالیت­ها برای تمامی دروس یکسان در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که هزینه برخی دروس توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می‌شود. از سوی دیگر، به استناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه­ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی بر اساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه‌جانبه مؤسسه‌های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه‌های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن توجه بیشتری را نسبت به قبل طلب می‌کند، این امر می‌تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها به مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف، استقرار سیستم حسابداری ABC در بودجه ریزی مؤسسه‌های آموزش عالی است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه‌ریزی موجود، تأکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه‌ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاه­ها است. با این توصیف، نوشتار حاضر سعی دارد مراحل اجرایی استقرار این نظام بودجه‌ریزی در مراکز پیام نور را تشریح کند.

کلیدواژه‌ها