پیش بینی ارتباط بین سود تقسیمی سهام و معیارهای سرمایه گذاری و تامین مالی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترا حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف از این تحقیق پیش­بینی سود تقسیمی سهام با استفاده از معیارهای سرمایه­گذاری و تامین مالی با رویکرد شبکه­های عصبی مصنوعی است. متغیرهای مستقل در این تحقیق اهرم مالی و فرصت­های سرمایه­گذاری و متغیر وابسته سود تقسیمی سهام است. به همین منظور، متغیرهای مربوط برای 120 شرکت بورسی برای دوره زمانی 1383 تا 1390 گرد­آوری شده است. با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگی، نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین متغیرهای مستقل و سود تقسیمی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت حاکی از این است که ارتباط بین سود تقسیمی و فرصت­های سرمایه­گذاری به صورت معناداری قوی­تر از ارتباط بین سود تقسیمی و اهرم مالی است.

کلیدواژه‌ها