ارتباط ترکیب هیئت‌مدیره با مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

هیئت‌مدیره شرکت‌ها، شورایی از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. در این پژوهش ارتباط ترکیب هیئت‌مدیره با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود در ادبیات حسابداری به اقدامات عملی مؤثر در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن برخی منافع شخصی اطلاق می‌شود. در این مقاله از اطلاعات ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ استفاده گردیده است و از متغیرهای اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به‌عنوان ترکیب هیئت‌مدیره و از مدل تعدیل شده جونز برای تعیین مدیریت سود استفاده شده است. نتایج ماتریس همبستگی و مدل رگرسیونی نشان می­دهد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدیریت سود ارتباط مثبت وجود دارد. این در حالی است که رابطه­ای بین اندازه و استقلال هیئت‌مدیره با مدیریت سود مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


کریمی، فرزاد و اشرافی، مهدی. (۱۳۹۰). "بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی. سال سوم. شماره ۸.##مرادزاده فرد، مهدی، زارع­زاده مهریزی، محمدصادق و تاکر، رضا. (۱۳۹۱). "تأثیر پاداش هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۱۸.##

Abbott, L.J, Park, Y and Parker, S. (2000). "The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud", Managerial Finance, Vol. 26.##Carcello, J.V and Nagy, A.L. (2004). "Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting Auditing", A Journal of Practice and Theory, Vol. 23(2).##Chang, J and Sun, H. (2009). "The Relation between Earnings Informativeness, Earnings Management and Corporate Governance in the Pre- and Post-SOX periods", American Accounting Association. Annual Meeting.##Chtourou, S.M, Bedard, J and Courteau, L. (2001). "Corporate Governance and Earnings Management", Working Paper Series, [Online < http://ssrn.com/abstract=275053 >].##Coulton, J, James, C and Taylor, S. (2001). "The Effect of Compensation Design and Corporate Governance on the Transparency of CEO Compensation Disclosures", UTS School of Accounting Working Paper. No. 45, [Online < http://ssrn.com/abstract=273628 >].##Dechow, P.M, Sloan, R.G and Sweenery, A.P. (1995). "Detecting Earnings Management", The Accounting Review, Vol. 70(2).##Jones, S and Sharma, R. (2001). "The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia’s ‘Old’ and ‘New’ Economies". Managerial Finance, Vol. 27 (12).##Klein, A. (2002). "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management", Journal of Accounting and Economics, Vol. 33(3).##Kouki, M., Elkhaldi, A, Atri, H and Souid, S. (2011). "Does Corporate Governance Constrain Earnings Management? Evidence from U.S. Firms", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 35.##Peasnell, K.V, Pope, P.F and Young, S. (2000). "Accrual Management to Meet Earnings Targets: U.K. Evidence Pre- and Post-Cadbury", The British Accounting Review, Vol. 32(4).##Peasnell, K.V, Pope, P.F and Young, S. (2005). "Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?", Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 32(7-8).##Sarkar, J, Sarkar, S and Sen, K. (2008). "Board of Directors and Opportunistic Earnings Management: Evidence from India", Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 23(4).##Xie, B, Davidson, W.N and Dadalt, P.J. (2003). "Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee", Journal of Corporate Finance. Vol. 9(3).##