تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه علمی کاربردی خضراء کرمانشاه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران  می­باشد. برای انجام تحقیق یک فرضیه اصلی «افشای داوطلبانه، ارتباط معنی­داری با کیفیت سود و هزینه سرمایه دارد» و دو فرضیه فرعی «بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود رابطه معنی­داری وجود دارد و بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه، رابطه معنی­داری وجود دارد» تدوین شده است. نمونه آماری شامل 93 شرکت از سال 1387 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل رگرسیونی     تک­متغیره استفاده و در نهایت یک مدل کلی رگرسیون چندمتغیره ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که افشای داوطلبانه می­تواند تاثیری بر روی کیفیت سود و هزینه سرمایه داشته باشد. رابطه بین افشای داوطلبانه و کیفیت سود به صورت رابطه مثبت و معنادار می­باشد و رابطه بین افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه نیز به صورت رابطه منفی معنادار است. نتایج کلی این تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های که از سطح افشای داوطلبانه بالای برخوردار هستند می­توانند در آینده تأثیر آن را بر روی کیفیت سود هزینه سرمایه خود مشاهده نمایند.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1384).  "آمار و کاربرد آن در مدیریت". جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.##اسمعیل­زاده مقری، علی، احمد شعربافی، مهرداد (1389). "افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام"، فصلنامه مطالعات کمّی در مدیریت.##اسمت، مالکوم (2009). "روش تحقیق در حسابداری"، ترجمه و تالیف؛ علی پارسائیان، انتشارات ترمه.##افراسیابی، پرویز (1384). "بررسی رابطه بین اندازه و رشد درآمد خالص شرکت با هزینه سرمایه آن در میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.##ایزدی­نیا، ناصر و نظرزاده، یاسر (1377). "بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله توسعه و سرمایه، شماره3.##بولو، قاسم (1388). "هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی­های سود"،  تحقیقات حسابداری، شماره2.##پی نور، ریموند (1384). "مدیریت مالی"، ترجمه: علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد دوم، انتشارات سمت.##ثقفی، علی و همکاران (1383). "بررسی و تتبین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 37.##جلالی، رضا (1385). "بررسی رابطه ویژگی­های ساختار مالی و عملکردی شرکت­ها با سطح افشای اطلاعات در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران­"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.##جهانخانی‌، علی و پارسائیان، علی (1388). "بورس اوراق‌بهادار". انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.##خالقی مقدم، حمید (1374). "نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی"، ماهنامه حسابدار، شماره های 21.##خواجوی، شکراله و همکاران (1390). "بررسی تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال شانزدهم.##دستگیر، محسن و براززاده، حمیدرضا (1382). "تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی"، دوفصلنامه تحقیقات مالی، سال5، شماره16.##

AlHarun,A.(2011). "Ownership structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of  Bangladesh". pak.j.commer.soc.sci. vol. 5(1).##Baek, H.,Johnson, D., and Joung, W. (2009). "Managerial ownership,corporate governance and voluntary disclosure", Journal of Business and Economic Studies,15, 2.##Barako, D. G., Hancock, P., &Izan, H. Y. (2006). "Factors influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies". Corporate Governance: Volume 14, Number 2.##Beasley, M.S. (1996). "An Empirical Analysis of the RelationBetween the Board of Director Composition and Financial StatementFraud". The Accounting Review 71.##Boesso, G., and Kumar, K. (2007). "Drivers of corporate voluntary disclosure". Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20, 2.##Botosan, C.A. (1997). "Disclosure level and the cost of equity capital". The Accounting Review, 72 (3).##Bujaki M. B.J. McConomy (2002). "corporate governance: Factorsinfluencing voluntary disclosure by publicly traded Canadian firms", Canadian Accounting Perspectives.##Botosan, Christine A.(1997). "Disclosure Level and Cost of Equity Capital". The Accounting Review 72 (July).##Bartholdsos. D. Stefan and Gothe, D. Joakim (2011). "A Study Of the Relationship between voluntowydisclo sure guality, earnings guality and cost of eguitycapitd", Journal of International Financial Management and Accounting,11.##Chau,G.K. &Gray, S. J.(2002). "Ownership structure andcorporatevoluntary disclosure in Hong Kong and Singapore", The International Journal of Accounting, Vol. 37, No 2.##Cooke, T. E. (1989). "Voluntary Disclosure by Swedish Companies". Journal of International Financial Management and Accounting, Vol.1.##Chobpichien, J. (2008). "The quality of board of directors, ownership structure and level of voluntary disclosure of listedcompanies in Thailand". UniversitiSains Malaysia.##