بررسی تأثیرآگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

3 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

نقطه‌ تمرکز این تحقیق «بررسی نقش و تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان نسبت به مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر ارزیابی کنترل‌های داخلی و اجرای عملیات حسابرسی» بوده است. این مقاله دارای دو فرضیه اصلی می­باشد، که فرضیه اول به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری اطلاعات بر ارزیابی کنترل­های داخلی جهت برنامه­ریزی عملیات حسابرسی پرداخته و  فرضیه دوم به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری اطلاعات بر سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیت­های حسابرسی   می­پردازد. این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین حسابرسان انجام و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی استفاده شده است. نتایج نشان داد، علیرغم وجود رابطه همسو بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تنها چهار عامل اساسی مشتمل بر آگاهی از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، شناخت سطوح امنیت سیستم، آشنایی در خصوص پردازش داده‌ها و آشنایی و کار با نرم‌افزارهای حسابداری دارای تاثیر معنی‌دار بر ارزیابی کنترل داخلی و اجرای عملیات حسابرسی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، حسین و جوادی، سیدمحمد (1381). "بررسی تاثیر سیستم‌های پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روش‌های حسابرسی حسابرسان مستقل"، پایان‌نامه دانشگاه تربیت مدرس، منتشر نشده.##آریا، ناصر (1386). "حسابرسی سیستم­های کامپیوتری"، تهران، نشریه سازمان حسابرسی، شماره 83 ، چاپ ششم.##حسینی، سیدیعقوب (1382). "آمار ناپارامتریک روش تحقیق و نرم افزار آماری spss10.0"، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.##دیوت دی. پی و گالاتی وی. پی (1386). "حسابرسی سیستم‌های اطلاعاتی"، ترجمه امیرحسین نریمانی و امیر سپهرام، تهران، انتشارات نص، چاپ اول.##عرب مازار محمد و جمشیدی، حمیدرضا (1378). "بررسی شناخت کنترل‌های داخلی سیستم‌های کامپیوتری توسط حسابرسان مستقل ایرانی و تأثیر آن بر اظهار نظر حسابرسی"، پایان‌نامه دانشگاه شهید بهشتی.##محبوبی، علی (1382). "مرجع کامل بانک اطلاعاتی اوراکل (در سیستم های عامل لینوکس و ویندوز)"، تهران، انتشارات ابتدا، زمستان.##ودیعی، محمد حسین و  موسوی‌نژاد، سید روح­اله (1378). "حسابرسی در عصر تجارت الکترونیک"، فصلنامه حسابرس، شماره 41.##

Abu-Musa A.(2008). "Information Technology and Its Implications for Internal Auditing: An Empirical Study on Saudi Organizations", Accounting & management information systems, Volume 23 issue 5.##Biers taker J.L, Burnaby P, Thibodeau J.(2001). "The impact of Information technology on the audit process: an assessment of the state of the art and implications forth future", Managerial Auditing Journal, Vol.16, No.3.##Brazel J.F.(2004). "The Effects of Computer Assurance Specialist Competence and Auditor Accounting Information System Expertise on Auditor Planning Judgments", http://idea.library. drexel.edu/bit stream/1860/293/8/brazel joe_thesis. Pdf.##Brown W, Nasuti (2005). "What ERP systems can tell us about Sarbanes-Oxley", Information Management & Computer Security, Vol.13, No.4.##Cannon D, Crowe G. (2004). "SOA Compliance: Will IT Sabotage Your Efforts?", The Journal of Corporate Accounting and Finance; Vol. 15, Iss.5.##Henderson D, Davis J, Lapke M. (2013). "The Effect of Internal Auditors’ Information Technology Knowledge on Integrated Internal Audits", International Business Research; Vol.6, No. 4.##Kelechi N.J. (2007). "The Impact of ERP System on The Audit Process", http://www.pafis.shh.fi/graduates/josnwa05.pdf.##Kuhn J, Sutton SG. (2010). "Continuous Auditing in ERP System Environments: The Current State and Future Directions", Journal of infotmation systems, Vol. 24, No. 1. ##Moorthy M, Seetharaman A, Mohamed Z, Gopalan M, San L. (2011). "The impact of information technology on internal auditing", African Journal of Business Management Vol. 5.##Tansy D, Darnton G, Wateridge J. (2003). "Business, Information, Technology and Society". Rout ledge, London and New York. First Ed,.##Travica B, Cronin B. (1995). "The Argo: A Strategic Information System for Group Decision   Making". International   Journal   of Information Systems.vol 15. Issue 3.##Yang DC, Guan L(2004). "The evolution of IT auditing and Internal Control Standards in  financial  statement  audits".  The case of the United States, Managerial Auditing Journal; 19, 4.##