بررسی رابطه بین روش های مختلف تأمین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور واحد بهشهر مازندران

چکیده

واحدهای اقتصادی به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند و راهکارهای مختلف تامین مالی به منظور دسترسی به ساختار بهینه سرمایهو خلق ارزش برای مالکان شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این پژوهش برای پاسخ به این سئوال انجام گرفته است که کدام یک از فعالیت­های تامین مالی در جهت ایجاد بازده برای شرکت­ها مؤثر است. در واقع تحقیق، برای شناسایی رابطه بین فعالیت­های تامین مالی و متغیر بازده سهام انجام گرفته است. برای نیل به اهداف تحقیق، تعداد 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1386 به صورت قضاوتی انتخاب و با استفاده از 574 مشاهده برای هر یک از چهار متغیر تحقیق، فرضیه­های تحقیق آزمون شده است. فرضیه­های تحقیق با استفاده از آزمون­های اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون پذیرفته شده است. نتایج تحقیق نشان­دهنده آن است که در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جذب منابع مالی از طریق فعالیت­های تامین مالی که شامل تامین مالی از طریق انتشار سهام و تامین مالی از طریق استقراضو ایجاد بدهی می­باشد بر بازده آتی سهام تاثیر منفی داشته و با افزایش آنها بازده سهام کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


پی.جونز، چارلز، (1386). "مدیریت سرمایه گذاری"، (ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش)، تهران: نگاه دانش.##سینایی، دکتر حسنعلی, رضائیان، علی, پاییز(1384). "بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت­ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره نوزدهم.##تاجداری، پرویز، (1384). "روش­های علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی"، انتشارات اتا.##دلاور، علی (1374). "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، انتشارات رشد، چاپ دوم##

Bradshaw, M., Richardson, S.A, (2006). "The relation between corporate financing activities, analysts forecasts and stock returns", Journal of Accounting and Economics, 42.##Cohen, D.A, Lys, T.Z, (2006). "Weighing the evidence on the relation between external corporate financing activities, accruals and stock returns", Journal of Accounting and Economics, 42.##Miller M. H, (1986). "Behavioral Rationality In Finance: The Case of Dividends", Journal of business, 59,##Harris M., and Raviv A, (1991). "The theory of capital Structure", Journal of financial.##DeAngelo, H. and R. Masulis, (1980). "Optimal Capital Structure under corporate and personal tamation", Journal of financial Economics, 8.##Modigliani, F. and M. Miller, (1958). "The Cost Of Capital Corporation Finance", And The Theory Of Investment.##