نویسنده = سلیمی آقالطفعلی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین روش های مختلف تأمین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 69-80

محمد خدائی وله زاقرد؛ محمد حسین سلیمی آقالطفعلی