ارزیابی میزان استفاده از ابعاد ارزیابی متوازن در کلینیک های درمانی جهاد دانشگاهی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 هیات علمی موسسه آموزش عالی شاندیز

چکیده

در این مطالعه وضعیت بکارگیری معیارهای مالی و غیر مالی با توجه به مفهوم ارزیابی متوازن در کلینیکهای جهاد دانشگاهی مشهد بررسی می شود. به این منظور 40 مدیر کلینیکهای جهاد دانشگاهی شهر مشهد انتخاب و پرسش نامه هایی (شامل 47 سوال عمومی و اختصاصی) میان مدیران آنها توزیع شد و وضعیت بکارگیری شاخصهای سنجش عملکرد بررسی شد. به منظور آزمون پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرانباخ و به منظور آزمون فرضیه‌ها از آماره‌ پارامتری t و آماره ناپارامتری ویلکاکسن استفاده شد. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که اگر چه در حال حاضر در این کلینیکها از ارزیابی متوازن استفاده نمی شود، اما در عین حال ابعاد چهارگانه این ابزار سنجش عملکرد و شاخصهای مرتبط با این ابعاد مد نظر مدیران است. این یافته ها مدیران را در بکارگیری ارزیابی متوازن یاری می دهد.

کلیدواژه‌ها