عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

2 هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان­های نقدی عملیاتی دارد. برای اندازه­گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده­های ترکیبی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر­ان طی دوره زمانی 1385 الی 1391 بررسی شده است. نتایج آزمون فرضیه تحقیق       نشان­دهنده تأثیر­گذاری عدم تقارن اطلاعاتی بر حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد است. به این صورت که با وارد شدن معیار عدم تقارن اطلاعاتی حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد کاهش پیدا   می­کند.

کلیدواژه‌ها