دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393 
8. کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام

صفحه 87-97

بهزاد قربانی؛ علی محمدی؛ زهرا عسگری