ارزیابی رابطه بین ناهنجاری خالص دارایی‌های عملیاتی با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در مبانی نظری گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید­ بودن آن در تصمیم­­گیری­های سرمایه گذاران اشاره شده است. یکی از مؤلفه­های موردنیاز جهت مفید بودن اطلاعات مالی، قدرت تبیین و پیش­بینی­کنندگی این اطلاعات است. از این رو سرمایه­گذاران با استفاده از اطلاعات مالی به ارزیابی و پیش­بینی قیمت سهام        می­پردازند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ناهنجاری خالص دارایی­های عملیاتی با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، دو فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل رگرسیونی استفاده شده است. برای تخمین مدل به­کار گرفته شده از اطلاعات مالی 80 شرکت بین سال­های 1383 تا 1389 و از روش داده­های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش بیانگر وجود یک رابطه معنی­دار و منفی بین خالص دارایی­های عملیاتی جاری و غیرجاری با قیمت سهام است. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که این رابطه منفی، وجود نوعی ناهنجاری در خالص دارایی­های عملیاتی است که ناشی از مدیریت سود فرصت طلبانه و سرمایه­گذاری بیش از حد مربوط به تئوری نمایندگی است.

کلیدواژه‌ها