تأثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

مؤسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی­های خود را به صورت موجودی­های نقدی نگهداری می­نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی­های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (آقایی و همکاران، 1390). هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار مالکیت با نگهداری موجودی­های نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این تحقیق ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده است. همچنین در این تحقیق متغیرهای ساختار مالکیت به عنوان متغیرهای مستقل و نگهداری موجودی­های نقدی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 ـ 1383 تشکیل می­دهد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی­های نقدی رابطه معناداری وجود ندارد و اما بین تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی­های نقدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها