تأثیر مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک استراتژی مالی بر ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

مدیریت سرمایه در گردش یکی از عوامل تعیین­کننده ارزش شرکت است زیرا بطور مستقیم سودآوری را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت است. بازه زمانی مورد مطالعه سال­های 1383 الی 1390 و نمونه انتخابی شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش بکار رفته در این پژوهش مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و روش داده­های پانل است. برای سنجش ارزش شرکت از نسبت Q توبین استفاد شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین دوره وصول مطالبات، دوره واریز بستانکاران، دوره گردش موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد با ارزش شرکت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج بدست آمده به مدیران مالی توصیه می­کند که به هر یک از اجزای سرمایه در گردش توجه نمایند، با کاهش دوره وصول مطالبات و گردش موجودی، همچنین افزایش دوره واریز بستانکاران و تلاش در جهت کوتاه­تر نمودن چرخه تبدیل وجه نقد برای شرکت ایجاد ارزش کنند.

کلیدواژه‌ها