بررسی تأثیر نرخ تورم و حداقل سرمایه موردنیاز بانک‌ها بر میزان وام‌دهی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد بوشهر

چکیده

امروزه نقش بانک­ها در حوزه تأمین مالی و رفع نیازهای سرمایه­ای کسب و کارها کاملاً آشکار است. این اقدام مؤثر بانک از طریق     وام­دهی به متقاضیان صورت می­گیرد. وام­دهی همچنین مهمترین منبع درآمد هر بانک به شمار می­رود. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر   وام­دهی مسئله­ای مهم به­شمار می­رود. برخی از این عوامل شرایط اقتصادی کشور هستند و بیرون از حوزه بانک­ها به وجود می­آیند و برخی دیگر عوامل داخلی بانک­ها هستند. این پژوهش به بررسی دو عامل تورم به عنوان عامل بیرونی و عامل میزان کفایت سرمایه به عنوان عامل درونی و رابطه و تأثیرات آن بر روی وام دهی بانک­ها می­پردازد. داده­های گردآوری شده در یک دوره زمانی 5 ساله از 1388 تا 1392 و متعلق به بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. فرضیات تحقیق با روش رگرسیون چندگانه خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داد که تورم بر میزان وام­دهی بانک­ها مؤثر است، اما متوسط کفایت سرمایه رابطه­ای با میزان وام­دهی بانک­ها ندارد.

کلیدواژه‌ها