کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

2 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری این پژوهش 60 شرکت از شرکت­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 الی 1392 می­باشد. در این پژوهش برای اندازه­گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از مدلی 13 عاملی (که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی محسوب می­شود) و برای نقدشوندگی سهام از 3 معیار اختلاف بین قیمت خرید و فروش سهام، تعداد دفعات معامله سهام، حجم معامله سهام و استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد.

کلیدواژه‌ها