بررسی اثر تعدیل‌کنندگی مراحل چرخه عمر بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا تهران

2 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 مربی گروه مدیریت اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

ساختار سرمایه یک ابزار مالی است که به تعیین چگونگیِ انتخاب ساختار سرمایه از سوی شرکت کمک می­کند. ساختار سرمایه یک شرکت، ترکیب یا ساختار بدهی­های آن است. در این مطالعه، تلاش شده تا اثر        تعدیل­کنندگی مراحل چرخه عمر بر ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های مالی 1386 تا 1392  تحلیل شود. برای این منظور، در این مطالعه داده­ها از صورت­های مالی 55 شرکت نمونه، استخراج شدند. تحلیل همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون والد برای این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش متغیرهای نسبت بدهی به کل دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بدهی­های بلندمدت مرتبط با حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، بازده سرمایه به کار گرفته شده، بازده مجموع دارایی­ها و بازده ارزش ویژه جهت ارزیابی عملکرد مالی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که شرکت­هایی در مرحله بلوغ هستند، عملکرد مالی بهتری نسبت به    شرکت­هایی دارند که در مرحله رشد و افول هستند.

کلیدواژه‌ها