اثر چرخه عمر بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد که انتظار می‌رود تحت تأثیر مرحله‌ای از چرخه عمر که شرکت در آن می‌باشد قرار گیرد. این پژوهش با هدف آشکار نمودن رابطه مراحل رشد، بلوغ و افول از چرخه‌های عمر شرکت با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام شده است. در این راستا سه فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 92 شرکت به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1389 تا 1392 انتخاب گردید. همچنین داده های نمونه آماری با استفاده از چهار متغیر رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و عمر به سه طبقه شامل شرکت های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و شرکت های در مرحله افول دسته بندی شد. برای آزمون فرضیه‌ها، رویه‌های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده‌ شده است. تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای این است که هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام برای شرکت های در مرحله رشد و بلوغ کاهش می یابد. همچنین مشاهده گردید که شرکت‌هایی که در مرحله افول قرار دارند هزینه سرمایه بالاتری را متحمل می‌شوند. در نهایت یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در سطح هزینه حقوق صاحبان سهام با تغییر موقعیت واحد های تجاری از مرحله رشد به بلوغ وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها