تعیین چرخه عمر شرکت با استفاده از نسبت های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر بررسی می‌کند که آیا با استفاده از نسبت­های مالی می­توان چرخه عمر شرکت را تعیین نمود. نسبت­های مالی منتخب در این پژوهش شامل نسبت جاری، نسبت اهرمی و میزان رشد سودآوری شرکت است. در این پژوهش با داده­های گردآوری شده مربوط به سی شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1390 سه فرضیه اصلی معنی­دار بودن رابطه بین نسبت جاری و چرخه عمر شرکت، نسبت اهرمی و چرخه عمر شرکت و میزان رشد سودآوری و چرخه عمر شرکت با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه­های اول و دوم و عدم تأیید فرضیه سوم (معنادار بودن ارتباط بین میزان رشد سودآوری و چرخه عمر شرکت) است. بطور خلاصه این نتیحه حاصل شد که بالا بودن نسبت جاری با چرخه حیات عمر شرکت رابطه معکوس و نسبت اهرمی با چرخه حیات شرکت رابطه مستقیم دارد. یعنی شرکت­­هایی که در ابتدای چرخه عمر قرار دارند از نسبت جاری بالا و نسبت اهرمی پایین و شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند از نسبت جاری پایین و نسبت اهرمی بالا برخوردارند.
 

کلیدواژه‌ها


آدیزاس (1385). "دوره عمر سازمان"، ترجمه ک. م. سیروس. چاپ چهارم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.##حاجی نوروزی، رضا (1374). "بررسی تحلیلی استفاده از صورت جریان وجه نقد به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی در ایران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.##حافظ نیا، محمدرضا (1377). "مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی"، سازمان مطالعه و تدوین سمت، تهران.##حقیقت، حمید و قربانی، آرش (1386). "رابطه سود و جریان­های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر"، پیام مدیریت، 21.##دهدار، فرهاد (1386). "ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ الگوهای ﺑﺮﺗﺮ ارزش ﮔﺬاری ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑــﺮ ﻋﺎﻳﺪات ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ"، رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮای ﺣﺴﺎﺑﺪاری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.##رحمانی، علی؛ مسجد موسوی، میرسجاد؛ قیطاسی، روح­اله (1390). "بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9.##رحیمیان، نظام­الدین؛ قیطاسی، روح­اله؛ کریمی، محمد باقر (1389). "اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی"، مطالعات تجربی حسابداری مالی.##طباطبائی،سیدجلال،تهرانی، رضا (1394). "طراحی مدل پویای همزمان برای رفتار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، مدیریت دارایی و تأمین مالی، در حال چاپ##علیزاده، سید شمس­الدین؛ میرزایی، رضا؛ یوسفی، مهدی (1387). "مدل چرخة عمر سازمان‌ها و کاربرد آن در مدیریت استراتژیک"، اولین کنفرانس پتروشیمی ایران.##کرمی, غلامرضا و عمرانی، حامد (1389). "تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت". بررسی­های حسابداری و حسابرسی.##

Adizes, I. and M. Naiman (1988). "Corporate lifecycles: How and why corporations grow and die and what to do about it", Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ.##Aharony, J., H. Falk, et al. (2006). "Corporate Life Cycle and the Relative Value-Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial Information".##Anthony, J. H. and K. Ramesh (1992). "Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis". Journal of Accounting and Economics. 15(2).##Black, E. L. (1998). "Life-cycle impacts on the incremental value-relevance of earnings and cash flow measures". Journal of Financial Statement Analysis. 4.##Breschi, S. and F. Lissoni (2001). "Knowledge spillovers and local innovation systems: a critical survey". Industrial and corporate change. 10(4).##Cameron, K. S. and D. A. Whetten (1981). "Perceptions of organizational effectiveness over organizational life cycles". Administrative Science Quarterly.##DeAngelo, Harry, Linda DeAngelo and Rene Stulz.(2006). "Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Lifecycle Theory". Journal of Financial Economics. 81:2.##Denis, David J. and Igor Osobov. (2008). "Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy". Journal of Financial Economics.##Dickinson, V. (2011). "Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle". The Accounting Review, 86(6).##Elsayed, K. and D. Paton (2009). "The impact of financial performance on environmental policy: does firm life cycle matter?". Business Strategy and the Environment. 18(6).##Francis, J. and C. Collins-Dodd (2000). "The impact of firms' export orientation on the export performance of high-tech small and medium-sized enterprises". Journal of International Marketing.##Hand, J. R. (2005). "The value relevance of financial statements in the venture capital market". The Accounting Review 80(2).##Hanks, S. H., C. J. Watson, et al. (1993). "Tightening the life-cycle construct: A taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations". Entrepreneurship Theory and Practice. 18.##Kallunki, J.-P. and H. Silvola (2008). "The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing". Management Accounting Research. 19(1).##Kousenidis, D. V. (2005). "Earnings–returns relation in Greece: some evidence on the size effect and on the life-cycle hypothesis". Managerial Finance. 31(2).##Lester, D. L., J. A. Parnell, et al. (2003). "Organizational life cycle: A five-stage empirical scale". International Journal of Organizational Analysis. 11(4).##Martinez, I. (2003). "The impact of firm-specific attributes on the relevance in earnings and cash-flows: A nonlinear relationship between stock returns and accounting numbers". Review of Accounting and Finance. 2(1).##Pashley, M. M. and G. C. Philippatos (1990). "Voluntary divestitures and corporate life-cycle: some empirical evidence". Applied Economics. 22(9).##Smith, K. G., T. R. Mitchell, et al. (1985). "Top level management priorities in different stages of the organizational life cycle". Academy of management Journal. 28(4).##