فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری (NRA) - واژه نامه اختصاصی