ریسک وبازده؛ آزمون استحکام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی موسسه آموزش عالی البرز قزوین

چکیده

هدف پژوهش حاضر،  بررسی تأثیر طول دوره نگهداری، اندازه و ارزش بر رابطه نوسان‌پذیری و بازده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 تا 1392 است. فلذا درخصوص  آزمون رابطه فوق از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه نوسان‌پذیری (انحراف معیار) و بازده در میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است. همچنین، با استفاده از سنجه متوسط قدر مطلق انحرافات به عنوان معیاری برای سنجش ریسک به نتایج مشابهی درخصوص رابطه ریسک و بازده (مثبت و معنادار) منتج گردیده است. اثر نوسان‌پذیری یک اثر پایدار است و فقط در کوتاه‌مدت وجود ندارد. از سوی دیگر، معناداری اثر نوسان­پذیری در طول زمان، افزایش می­یابد. سهام شرکت­های بزرگ نسبت به سهام    شرکت­های کوچک به­طور متوسط از بازده کمتری برخوردار هستند. همچنین، اختلاف پرتفوی­های کم­نوسان و پرنوسان به دلیل صرف ریسک ارزش است.

کلیدواژه‌ها


آقابیگی، صابر (1384). "بررسی رابطه عامل بازار، اندازه شرکت و B/M با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.##راعی، رضا، پویان‌فر، احمد (1389). "مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته". چاپ چهارم. تهران. انتشارات سمت.##رجبی، عظیم (1391). "بررسی اثر فزاینده عامل نوسان‌پذیری بر قدرت توضیح­دهندگی مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی. ##شریعت پناهی، مجید؛ عبادی، جواد؛ پیمانی، مسلم (1390). "پیش‌بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.##

Amenc, N., Martellini, L., Goltz, F.,  and  Sahoo, D., (2011). "Is There a Risk/Return Tradeoff across Stocks? An Answer from a Long-Horizon Perspective', EDHEC-Risk research paper.##Bali, T.G., and Cakici, N.,  (2008). "Idiosyncratic Volatility and the Cross Section of Expected Returns", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43, No. 1, pp: 29-58.##Baker, M.P., Bradley, B., and Wurgler, J.A., (2011). "Benchmarks as Limits to Arbitrage. Understanding the Low Volatility Anomaly", Financial Analysts' Journal, Vol. 67, No. 1, pp 54-40.##Black, F., Jensen, M.C.,  and Scholes, M., (1972). "The Capital Asset Pricing Model: Some  Empirical Tests", Studies in the Theory of Capital Markets, (Ed.), Praeger.##Blitz, D., Pang, J., Vliet, P., (2013). "The Volatility Effect in Emerging Markets", Emerging Markets Review.##Blitz, D., van, Vliet, P., (2007). "The Volatility Effect: Lower Risk Without Lower Return". Journal of Portfolio Management, Vol. 34, No. 1, pp 102-113.##Carhart, M., (1977). "On persistence in mutual fund performance". Journal of Finance, 52, pp 57-82.##Fama, E., French, K. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, pp 427-465.##Fama F, French,R, Kenneth, (2012). "Size, value, and momentum in international stock returns". Journal of Financial Economics, 105, pp 457–472.##Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). "Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency", Journal of Finance, 48, pp 65 – 91.##Rouwenhorst, K.G., (1999).  "Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets". Journal of Finance, Vol. 54, No. 4, pp 1439-1464.##scherer, B., (2010). "A New Look at Minimum Variance Investing", SSRN working paper. no1681306.##