بررسی فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطلاعات در  سیستم­های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 می­باشد که تعداد آنها 329 بوده و نمونه آماری 87 نفر از مدیران مالی این شرکت­ها می­باشد. برای      جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی آن   %91 =α تعیین گردید. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم­افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در راستای تایید یا رد فرضیه­ها از آزمون آماری Z  استفاده شد که از پنج فرضیه­ای که تنظیم شد مشخص گردید که بهبود تصمیم­گیری، سیستم کنترل­های داخلی، کیفیت     گزارش­های مالی و تسهیل پردازش معاملات از فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطلاعات در سیستم­های اطلاعاتی حسابداری می­باشد ولی بهبود ارزیابی عملکرد از فاکتورهای اساسی برای پیشرفت کیفی اطلاعات نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها