دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393