ارتباط سود و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی‌ در عرضه اولیه سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای شامل 36 شرکت از میان شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 الی 1392 مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سود عملیاتی با بازده غیرعادی سهام در IPO  ارتباط معناداری دارد و همچنین بین جریان وجه نقد عملیاتی رابطه ضعیفی با بازده  غیرعادی سهام در IPO  وجود دارد.

کلیدواژه‌ها