بررسی رابطه بین شرط‌های منعکس در گزارش حسابرسی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

3 کارشناسی ارشد حسابداری واحدکرمانشاه

چکیده

هدف این تحقیق، شناخت تأثیر شرط­های مندرج در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ مشروط ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان است. جامعه آماری تحقیق را شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال­های 1386 تا 1391 تشکیل    می­دهند. به منظور انتخاب نمونه از قاعده حذف سیستماتیک استفاده گردیده و داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های آماری ضریب همبستگی و آزمون t زوجی و آزمون علامت زوج نمونه‌ای یا ویلکاکسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق بیانگر این است که ﺑﯿﻦ شرط­های منعکس در گزارش حسابرسی و بازده سهام رابطه مثبت معنی­دار وجود ندارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ نمود که ﮔﺰارش حسابرس ﻣﻘﺒﻮل در مقایسه با ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ تعدیل شده، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اطلاعات مالی دارای ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ بیشتری برخوردار نمی­باشد

کلیدواژه‌ها