بررسی ارتباط عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی موردنیاز است که این منابع را می­توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. در همین راستا یکی از وظایف مدیران مالی در شرکت­ها تضمین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می­باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون­های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی­های تجربی در مورد آن ادامه دارد. اطلاعات موردنیاز توسط نرم­افزار از پایگاه­های اطلاعاتی بورس و اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. نتایج حاصل از واریانس یکطرفه و رگرسیون  تفاوت­های قابل توجه و معناداری را در میان شرکت­های نمونه با توجه به فرصت­های رشد، اندازه، نقدینگی و سن به عنوان عوامل ساختار سرمایه را نشان می­دهد. شرکت­هایی که دارای بیشترین رشد در دارایی از محل بدهی می­باشند دارای کمترین نقدینگی هستند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و نقصان ساختار مالی بر ساختار عملیاتی شرکت اثر گذاشته و عملکرد شرکت را کاهش می­دهد. این فرآیند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می­شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد. کمک به سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در جهت تشخیص چگونگی رابطه بین عوامل ساختار سرمایه و تأثیر آنها برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل مالی شرکت­ها از اهداف کلی این تحقیق است تا از این طریق، درک و پیش­بینی توانایی شرکت­ها در عملکرد مالی برای افراد ذینفع آسان­تر گردد.

کلیدواژه‌ها