تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت گردش دارایی‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان­های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی با هزینه­های نمایندگی است. به منظور انجام این پژوهش با توجه به محدودیت­های موجود تعداد 95 شرکت از   شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 الی 1392 به عنوان جامعه آماری (457 سال ـ شرکت) انتخاب گردیدند. آزمون فرضیه­های آماری با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و با استفاده از داده­های تابلویی انجام شده است. متغیر وابسته تحقیق، هزینه نمایندگی می­باشد که برای اندازه­گیری آن از معکوس نسبت گردش دارایی­ها به عنوان معیاری از کیفیت مدیریت دارایی­ها، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که بین جریان­های نقد آزاد، پرداخت سود سهام، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی با هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره با هزینه­های نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها