بررسی نظام ارزیابی عملکرد متوازن در شرکت‌های نرم‌افزاری مالی و حسابداری و ارائه نقشه راه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، پردیس علوم و تحقیقات قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بکارگیری ابعاد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت­های نرم­افزاری مالی و حسابداری انجام شده و تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از نتایج بدست آمده نقشه راهی برای فعالیت موفقیت­آمیز این شرکت­ها ترسیم نماید. بدین منظور پس از مطالعات اولیه و مشورت با خبرگان، شاخص‌های کاربردی و حایز اهمیت در هر بعد از کارت امتیازی متوازن استخراج و نظر افراد فعال در شرکت­های منتخب به­عنوان نمونه آماری در این حوزه اخذ گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ارزیابی عملکرد در این شرکت­ها تا حد زیادی به چارچوب ارائه شده در کارت امتیازی متوازن نزدیک است. به­طوری­که فرضیه بکارگیری ابعاد این نظام در ارزیابی عملکرد این شرکت­ها بجز در بُعد رشد و یادگیری در سایر ابعاد شامل بُعد مالی، فرایندهای داخلی و مشتری مورد تایید قرار گرفت. همچنین اهمیت شاخص‌های مطرح شده در هریک از این ابعاد نیز از بعد شرکت­های نرم­افزاری مالی و حسابداری یکسان نبوده و حاکی از وجود تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف کارت امتیازی متوازن می‌باشد. از سویی با تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده استراتژی توسعه در دسته‌بندی استراتژی‌های کلان، استراتژی تمایز در دسته‌بندی استراتژی‌های سه‌گانه پورتر و استراتژی ایجاد برتری در چند بُعد از استراتژی‌های چهارگانه شرکت‌های ژاپنی، به عنوان نقشه راه شرکت­های نرم­افزاری مالی و حسابداری پیشنهاد گردید. نتایج بر این نکته تاکید دارد که بکارگیری استراتژی توسعه و گسترش فعالیت­ها در شرکت­های نرم­‌ا‌فزاری مالی و حسابداری با چاشنی متمایزسازی، می‌تواند چشم‌اندازی مطلوب را برای ایشان ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها