بررسی ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی شرکت ها و سیاست های تقسیم سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 مربی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

چکیده

تحقیق حاضر سعی در شناسایی عوامل اثرگذار بر سیاست­های تقسیم سود سهام دارد. از جمله این عواملی که بر سیاست­های تقسیم سود سهام اثرگذار می­باشند، فرصت­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها می­باشد. که مبنای تحقیق حاضر قرار گرفته­اند. کیوتوبین به عنوان معیاری از فرصت­های سرمایه­گذاری، اهرم مالی و سررسید بدهی­ها به عنوان معیارهای تامین مالی شرکت­ها سه متغیر مستقل و سیاست­های تقسیم سود سهام به­عنوان متغیر وابسته می­باشند که سه فرضیه تحقیق را تشکیل می­دهند. جامعه آماری تحقیق شامل 166 شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از سال 87 تا 92 در بورس فعال بوده­اند. نتایج حاکی از تأثیرپذیری سیاست تقسیم سود سهام (نسبت سود تقسیمی به سرمایه) از میزان کیوتوبین و اهرم مالی می­باشد، همبستگی مثبت بین آنها وجود دارد ولی ارتباط معناداری بین سررسید بدهی­ها و سیاست تقسیم سود سهام وجود ندارد. به طور کلی همبستگی مثبتی میان فرصت­های سرمایه­گذاری، تأمین مالی شرکت­ها و سیاست­های تقسیم سود سهام وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل پور، مجید. ( 1381). "ملاحضات اساسی در فرایند بودجه بندی سرمایه ای"، مجله بورس. شماره 32، ص 58.##تهرانی، رضا، نوربخش، عسگر. (1383). "مدیریت سرمایه گذاری"، انتشارات نگاه دانش.##حافظ نیا، محمدرضا. ( 1377). »مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی«، انتشارات سمت، چاپ اول##دواس، دی، ای . (1383). "پیمایش در تحقیقات اجتماعی"، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.##رضایی، نواب و گرگز، منصور. (1392). "اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت­های سرمایه­گذاری"، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره سوم، صص 99-118.##رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم و شاهوردیانی، شادی (1385). "مدیریت مالی راهبردی"، کساکاوش، نوبت اول.##سجادی، سید حسین؛ رشیدی باغی، محسن و قربانی، رامین (1392). "پیش­بینی ارتباط بین سود تقسیمی سهام و معیارهای سرمایه­گذاری و تأمین مالی با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی"، مجله پژوهش­های نوین در حسابداری، دوره1، شماره 2،صص 29-37.##شورورزی، محمدرضا و آزادوار، ایمان (1389). "تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت­های سرمایه­گذاری و عملکرد شرکت­ها"، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 6، صص13-23.##طالب نیا، قدرت اله؛ دسینه، مهدی و مریدی، فاطمه (1394). "اثر تصمیمات تأمین مالی مدیریت بر جریان­های نقدی"، فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7 شماره 26، صص 87-106.##کلانتری، خلیل (1385). "پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی"، چاپ دوم، تهران: نشر شریف.##عرب صالحی، مهدی و اخلاقی، حسنعلی (1390). "تأثیر فرصت­های سرمایه­گذاری، منابع تأمین مالی و مالیات بر خط­مشی تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس توراق بهادار، شماره16، صص 101-118.##مهرانی، ساسان (1373). "ایجاد مدل برای رابطه بین سود،‌ تقسیم سود و سرمایه­گذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.##مهرعلی زاده، یدالله و چینی پرداز، رحیم (1384). "روش­های تجزیه و تحلیل داده­های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با    نرم­افزار spss"، تهران: نشر آییژ.##یحیی­زاده­فر، محمود؛  شمس، شهاب الدین و پاکدین امیری، مجتبی (1392).  "بررسی تأثیر فرصت­های رشد در ارزش­گذاری جریان نقدی آزاد"، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 1، صص 132-113.##

Brady, K.; Chira, I. and Madura, J. (2014). "Special dividend distributions, firm characteristics, and economic conditions". Journal of Applied Finance.##Deng, S. and Mingqing, W. (2013). "Dividends, investment and cash flow uncertainty: Evidence from China". International Review of Economics and Finance, Article in press.##Norusis،Marija j.(2005). "SPSS 13.0 Statistical Procedures Companion". New Jersey: Prentice Hall،Inc##Tim Adam &VidhanK.Goyal, (2007), "The investment opportunity set and its proxy variables", Seminar participants at the university of Oregon and the hongkong university of science and technology.##VidhanK.Goyal , Kenneth Lehn &Stankoracic (2001). "Grow opportunity and corporate debt policy: the case of the U.S.Defense industry", Hong Kong university of science and technology.##